בחרו קטגוריה left arrow
close icon
go back תפריט ראשי
close icon
חשבון פועלים הייטקזון
left arrow
הארנק הדיגיטלי הארגוני
left arrow
כרטיס האשראי של ההייטקיסטים
left arrow
חשמל ואלקטרוניקה
left arrow
נופש ותיירות
left arrow
OutletZone
left arrow
לבית ולמשפחה
left arrow
מותגי אופנה
left arrow
בילוי ופנאי
left arrow
מסעדות וקולינריה
left arrow
מופעים, הצגות ופסטיבלים
left arrow
בנקים, ביטוח ופיננסים
left arrow
רכב
left arrow
תקנון הטבה לזכאים

זוהי הודעה מיום 
16.03.2022: תקופת המבצע בתקנון זה תהיה עד ליום 30.6.22.

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על-פיהם תעמיד החברה לרשות הלקוחות הזכאים של בנק הפועלים את ההטבה לזכאים כפי שמוגדר להלן:

1. הגדרות:
"בנק הפועלים" או "הבנק": בנק הפועלים בע"מ.
"החברה" – "היי ביז בע"מ" ח.פ. 514231075, אשר הינה בעלת הזכויות במועדון הצרכנות הייטק זון ומפעילה את אתר הסחר המיועד לשימוש חברי המועדון.
"לקוח" – יחיד אשר הצטרף "למועדון פועלים הייטקזון" במהלך תקופת המבצע, והוא עומד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות סעיף 3.
"חשבון" – חשבון עובר ושב, בבעלות הלקוח, המתנהל באחד מסניפי הבנק.
"מועדון פועלים-הייטקזון" – מועדון הטבות ייעודי בבנק הפועלים, אשר אליו משויך חשבון עו"ש של לקוח העומד בתנאי המועדון https://www.bankhapoalim.co.il/he/open-account/high-tech-zone;
"אתר הבנק" – אתר האינטרנט של הבנק שכתובתו www.bankhapoalim.co.il (או כל כתובת אחרת עליה יודיע הבנק).
"הטבה לזכאים" "ההטבה" –  1,500 יחידות כסף הייטקזון, השוות בערכן לסך של 1,500 ₪, שתועמדנה ע"י החברה, אשר ניתנות למימוש באתר המועדון בלבד בכפוף לתנאי המימוש כמפורט בתקנון זה.
"תקופת המבצע" – המבצע יחל מיום פרסום המבצע, ועד ליום 30.6.2022.
"תקופת מימוש ההטבה" – הלקוחות הזכאים יוכלו לממש את ההטבה במשך שישה (6) חודשים מיום קבלת ה-SMS המודיע על קבלת ההטבה.
"כרטיס אשראי בנקאי" – כרטיס אשראי בנקאי המשויך למועדון הייטקזון. יובהר כי כרטיס אשראי חוץ בנקאי אינו מזכה את הלקוח בהטבה, והשימושים בו אינם מחושבים לצורך תנאי מתן ההטבה.
"משכורת חדשה" - משכורת ממעביד שהוא חברה המצורפת להסדר עם מועדון הייטקזון, המופקדת ישירות ע"י המעביד לזכות חשבון עו"ש על שם הלקוח בבנק הפועלים (סוג ההעברה – ב"קוד משכורת" כפי שנקבע בבנק), ובתנאי שלא הופקדה על שם הלקוח בבנק הפועלים משכורת מכל מעביד כלשהו בכל חשבון כלשהו על שם הלקוח בבנק, במהלך 12 החודשים הקודמים להצטרפותו ל"מועדון פועלים הייטקזון".
"מועדון הייטקזון" – מועדון הצרכנות תחת השם "הייטק זון" אותו מפעילה החברה ואשר אליו משתייכים הלקוחות.
"תקנון מועדון הייטקזון" – תנאי השימוש באתר הייטקזון המתעדכנים מעת לעת ומפורסים באתר הייטקזון https://www.htzone.co.il/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9
"אתר מועדון הייטקזון" – אתר אינטרנט בבעלות החברה אשר משמש, בין היתר, לסחר מקוון לחברי המועדון ושכתובתו https://www.htzone.co.il/.
"ארנק" "ארנק הלקוח" – חשבונו האישי של הלקוח באתר מועדון הייטקזון.
"מדיניות הפרטיות באתר הייטקזון" – מדיניות הפרטיות כפי המתעדכנת מעת לעת, ומפורסמת באתר הייטקזון www.htzone.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA.

2. כללי:
2.1. כל רכישה באתר מועדון הייטקזון ו/או שימוש בשירותי האתר ו/או כל פעילות שהיא המבוצעת בו, כדי לקבל את ההטבה, מבטאים הסכמה מצד הלקוח לתנאים הקבועים בתקנון זה ולתנאי מועדון הייטקזון כפי שמפורסמים באתר מועדון הייטקזון, ועל כן, באחריות הלקוח לקרוא אותם בקפידה בטרם יקבל ו/או יממש את ההטבה.
2.2. בקשה ו/או קבלה ו/או מימוש של ההטבה ו/או הסתייעות באתר מועדון הייטקזון ו/או בשירותיו של מועדון הייטקזון מעידה על הסכמת הלקוח לתנאי תקנון זה, לתנאי תקנון מועדון הייטקזון, ולמדיניות הפרטיות באתר מועדון הייטקזון.
2.3. מובהר כי תנאי תקנון זה כפופים לשינויים ולהוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות מוסכמת, לרבות בנק ישראל ולרבות הוראות משרדי הממשלה. כל הודעה בדבר שינוי התנאים הכלליים ו/או מתן ההטבה ומימושה לרבות הפסקתה תפורסם לפי שיקול דעת החברה בכפוף לכל דין.
2.4. הבנק יעביר את פרטיו האישיים של הלקוח ואת פרטי ההתקשרות שמסר לבנק, וכן מידע בנוגע לזכאותו של הלקוח לקבלת הטבה, למועדון הייטקזון ולספקי המוצרים ו/או השירותים, לשם קבלת ההטבה ומימושה.
מועדון הייטקזון, ו/או כל צד ג' אחר ישתמש במידע זה שהועבר על ידי הבנק רק לצורך מתן ההטבה ללקוח בלבד.

3. זכאות להטבה:
3.1. תנאי הזכאות להטבה הם:
3.1.1. לקוח אשר עובד בחברה אשר לה הסדר עם מועדון הייטקזון (בכפוף לתנאי מועדון הייטקזון באתר הייטקזון), ואשר שייך את חשבונו למועדון פועלים-הייטקזון במהלך תקופת המבצע, יהיה זכאי להטבה, רק לאחר שעמד בכל תנאי הזכאות המפורטים בהמשך.
יודגש כי לקוח נדרש ראשית להצטרף למועדון פועלים-הייטקזון, ורק לאחר הצטרפותו יוכל למלא אחר התנאים הנוספים בכדי להיות זכאי להטבה.
3.1.2. הלקוח העביר משכורת חדשה לחשבון המשויך למועדון פועלים-הייטקזון בבנק בחודש אחד לפחות במהלך תשעה חודשים מיום ההצטרפות למועדון פועלים-הייטקזון;
בחשבון יחיד – משכורת חדשה בסך כולל של 12,000 ₪ נטו לפחות;
בחשבון משותף – משכורות בסך כולל של 18,000 ₪ נטו לפחות, אשר לפחות אחת מהמשכורות המועברות הינה משכורת חדשה מחברה אשר נמצאת בהסדר עם מועדון הייטקזון;
3.1.3. הלקוח הזמין כרטיס אשראי בנקאי המשוייך למועדון הייטקזון וביצע באמצעותו רכישות או שילם תשלומים בסך של 4,000 ₪ ומעלה, בחודש אחד לפחות במהלך תשעה חודשים מיום ההצטרפות למועדון פועלים-הייטקזון (להלן: "שימושים בכרטיס האשראי");
3.1.4. הלקוח לא קיבל הטבה אחרת לזכאים בעבר;
לעניין זה יובהר כי אם תשתנה בעתיד ההטבה, לקוח אשר קיבל את ההטבה, בין שמימש אותה ובין שלא, לא יהיה זכאי לקבל הטבה עתידית.
3.2. שימושים בכרטיס האשראי כמפורט בסעיף 3.1.3 לעיל, הם שימושים כמפורט בסעיף זה:
3.2.1. תקופת החישוב לשימושים בכרטיס האשראי תהיה חודש קלנדרי, כך שייתכן שתקופת החישוב ותקופת החיוב בכרטיס לא יהיו זהות בהכרח (להלן: "תקופת החישוב").
3.2.2. מועד קליטת העסקה – מועד קליטת העסקה לאחר שבוצעה, אצל החברה המתפעלת (להלן: "מועד קליטת ביצוע העסקה").
3.2.3. העסקאות יחושבו בהתאם למועד קליטת ביצוע העסקה, ולא למועד חיוב העסקה.
3.2.4. עסקאות בתשלומים הנפרסות למשך מספר חודשים יחשבו כך שסכום החיוב הכולל של העסקה יחושב במהלך החודש בו נקלטה העסקה (כך, עסקה בגובה 9,000 ₪ שבוצעה במהלך חודש ינואר, אשר נפרסת ל-3 תשלומים של 3,000 ₪ לכל תשלום, תחושב כך שכל סכום העסקה, של 9,000 ₪, יחושב בתקופת החישוב של חודש ינואר לצורך חישוב השימושים בכרטיס).
3.2.5. עסקאות במט"ח יחושבו בתקופת החישוב של החודש בו נקלט ביצוע העסקה, ולא במועד החיוב. כך, ביצוע עסקה במט"ח בכרטיסים אשר יש בהם חיוב עתידי נדחה ללא ריבית, תחשב לצורך תקופת החישוב במועד קליטת ביצוע העסקה, ולא במועד החיוב. בעסקאות במט"ח יחושב הסכום בשקלים בהתאם לשער הנהוג בחברת האשראי באותה עת. 
3.2.6. זיכויים וביטולי עסקאות יחושבו כסכום שלילי לקביעת השימושים בכרטיס האשראי בתקופת החישוב (לדוגמה – אם לקוח ביצע רכישות בחודש ינואר בגובה 5,000 ₪, וביצע ביטולקיבל זיכוי לכרטיס האשראי בגובה 4,000 ₪, השימושים בכרטיס האשראי לאותה תקופת חישוב – חודש ינואר- יהיו 1,000 ₪ ).
3.2.7. הלוואות שמנוצלות מתוך מסגרת כרטיס האשראי אינן נכללות בחישוב גובה השימושים בכרטיס (לדוגמה- אם לקוח לקח הלוואה על גובה מסגרת האשראי בגובה 5,000 ₪ בחודש ינואר, הסכום לא יכלל בחישוב גובה השימושים לצורך הזכאות לקבלת ההטבה).
3.2.8. במסגרת השימושים בכרטיס האשראי לא יכללו העברות בין אנשים באפליקציית ביט או בכל אפליקציית תשלומים אחרת.
3.3. ההטבה לזכאים תינתן פעם אחת בלבד לפי מספר תעודת זהות. בחשבון משותף שבו שני הבעלים בו עומדים בתנאים כאמור, יקבל כל אחד מהם את ההטבה. אם רק אחד מהם עומד בתנאים, אזי תינתן ההטבה רק לזה שעמד בתנאי ההטבה. כך, אם בחשבון משותף, רק לקוח אחד עובד אשר לה הסדר עם הייטקזון, רק אותו לקוח יקבל את ההטבה, ובתנאי שיעמוד בשאר תנאי הזכאות.
3.4. ההטבה תינתן ע"י החברה תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת אישור מהבנק על כך שהלקוח עמד בכל התנאים לקבלת ההטבה המפורטים בתקנון זה בכפוף לדרך מתן ההטבה כמפורט בסעיף 4.
3.5. למען הסר ספק, באם תשתנה בעתיד ההטבה, לקוח אשר קיבל את ההטבה, בין שמימש אותה ובין שלא, לא יהיה זכאי לקבל הטבה עתידית.
3.6. מובהר כי ככל והלקוח לא מימש את ההטבה במהלך תקופת מימוש ההטבה, תימחק ההטבה מחשבונו ולא תעמוד לו כל טענה כלפי החברה ו/או המועדון ו/או בנק הפועלים והלקוח יאבד את זכאותו ולא יהיה זכאי בגין כך לכל תשלום או פיצוי מהחברה, מהבנק או ממי מטעמם, מכל סיבה שהיא.
3.7. ההטבה היא אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להמרה.
3.8. למען הסר ספק קבלת ההטבה והשימוש בה כפופים להוראות תקנון זה ולתקופת המימוש כאמור לעיל.
3.9. יובהר כי זכאותו של הלקוח להטבה נקבעת בהתאם לתאריך הצטרפותו למועדון פועלים-הייטקזון, כך שלקוח שהצטרף למועדון פועלים-הייטקזון במהלך תקופת המבצע, יהיה זכאי להטבה המפורטת בתקנון זה, גם לאחר סיום תקופת המבצע, כל עוד עמד בתנאי הזכאות למתן ההטבה עד ל-9 חודשים ממועד הצטרפותו למועדון פועלים-הייטקזון.
3.10. יובהר כי לקוח שהוא עובד בנק הפועלים, אשר עומד בכל תנאי מועדון פועלים-הייטקזון, בין אם הצטרף באמצעות חשבון יחיד ובין אם הצטרף באמצעות חשבון משותף, לא יהיה זכאי לקבלת ההטבה לזכאים כהגדרתה בתקנון זה.
3.11. למען הסר ספק, יובהר כי לקוח אשר הצטרף למועדון פועלים-הייטקזון לאחר תקופת המבצע, לא יהיה זכאי להטבה זו.

4. מתן ההטבה
4.1.  מתן ההטבה כפוף לעמידת הלקוח בתנאי הזכאות להטבה, וכן במילוי אחר הפועלות המפורטות בסעיף זה להלן. לקוח אשר לא ביצע את הפעולות להלן, לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה.
4.2. לאחר שהלקוח עמד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה ובסעיף 3 לעיל,  הלקוח יקבל הודעת SMS מהייטקזון עם לינק כניסה למתן ההטבה, למספר הטלפון שהלקוח סיפק לבנק.
4.3. הלקוח יידרש להיכנס ללינק שקיבל ב-SMS, להזדהות ע"י הקלדת תעודת הזהות אשר סיפק בעת ההצטרפות למועדון פועלים-הייטקזון, ולאשר את תנאי התקנון, בטרם יקבל את ההטבה.
4.4. יובהר כי ללקוח יהיו 6 חודשים להשתמש בהטבה, מרגע קבלת ה-SMS, ללא קשר למועד אישור התקנון כמפורט בסעיף 4.3.

5. כסף הייטקזון"
5.1. "כסף הייטקזון" הנו יחידה/ יחידות שהמחושבות על ידי החברה ומועמדות על ידה בהתאם לתקנון מועדון הייטקזון המפורסם באתר חברה, אשר באמצעותן ניתן לרכוש מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר מועדון הייטקזון בלבד, ובכפוף לכל התנאים שלהלן: 
5.2. שוויה של כל יחידה אחת (1) של כסף הייטקזון הנו שקל אחד (1 ₪) למימוש באתר מועדון הייטקזון בלבד.
5.3. שימוש בכסף הייטקזון על ידי הלקוח יתאפשר רק ביחס למוצרים/ שירותים שעמוד המכירה שלהם מציין במפורש כי ניתן לשלם עבורם באמצעות כסף הייטקזון. בעמודי מכירה בהם לא צוין כך מפורשות- לא ניתן לעשות שימוש בכסף הייטקזון, ובכל מקרה לא ניתן לרכוש באמצעות כסף הייטקזון מוצרים ו/או שירותים מקטגוריות רכישה ו/או השכרת רכב, מוצרי ביטוח ו/או מוצרים פיננסים כלשהם.
5.4. בכל עמוד מכירה שבו יצוין כי הלקוח רשאי לשלם עבור המוצר/ שירות באמצעות כסף הייטקזון, ייקבע גם האם הלקוח רשאי לשלם את מלוא התמורה באמצעות כסף הייטקזון או שיצוין הסכום המירבי הניתן לתשלום באמצעות כסף הייטקזון מתוך מחירו הכולל של המוצר/ השירות.
5.5. בכל מקרה, הלקוח רשאי לבחור בכל עת האם בכלל לעשות שימוש בכסף הייטקזון שמא לא, וביחס למוצרים/ שירותים שלגביהם נקבע סכום מירבי מהתמורה אותו ניתן לתשלום באמצעות כסף הייטקזון- רשאי הלקוח לבחור האם לשלם באמצעות כסף הייטקזון את הסכום המירבי במלואו או פחות מכך.
5.6. אין כפל הנחות- בחר הלקוח לעשות שימוש בכסף הייטקזון- לא יהא זכאי גם להנחה במעמד החיוב בכרטיס האשראי של המועדון (ככל שהנחה כזו ניתנת ביחס למוצר/ שירות שרכש).
5.7. ביטול עסקה ששולמה במלואה/ בחלקה באמצעות כסף הייטקזון- במידה שלקוח ביטל עסקה ששולמה במלואה/ בחלקה באמצעות כסף הייטקזון- בתום הליך הביטול וגביית דמי ביטול (במקרה הצורך), יושב לארנקו של הלקוח אותו החלק בעסקה ששולם באמצעות כסף הייטקזון, בכסף הייטקזון. כסף הייטקזון שהושב לארנקו של הלקוח כתוצאה מביטול כאמור, יהא ניתן למימוש על ידו לפרק זמן זהה לזה שעמד לרשותו במועד ביצוע העסקה שבוטלה. כך למשל: במידה שבמועד ביצוע העסקה (עסקה ששולמה במלואה/ בחלקה באמצעות כסף הייטקזון) נותרו לתקופת המימוש (כהגדרתה בתקנון זה- 180 ימים) 2 ימים בלבד- ללקוח יעמדו 2 ימים בלבד למימוש כסף הייטקזון שהושב לארנקו בגין ביטול העסקה.

6. אחריות
6.1. קבלה ומימוש של ההטבה באתר מועדון הייטקזון הינה באחריות החברה בהתאם לתנאי השימוש באתר הייטקזון ולבנק הפועלים אין ולא תהיה כל אחריות בנדון. המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר מועדון הייטקזון הינם באחריות ספקי המוצרים ו/או השירותים בלבד, ולבנק ו/או לחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגינם והכל בכפוף לתנאי השימוש באתר.
6.2. מובהר, כי בנק הפועלים אינו צד לעסקאות שמבצע הלקוח באמצעות ההטבה וכי אין ולא תהיה לו אחריות בכל הקשור אליהן, לרבות השירות ו/או איכותם של המוצרים ו/או השירותים ו/או מחירם ו/או הטיב שלהם ו/או תיאורם ו/או מועדי אספקתם ו/או כמותם במלאי וכיו"ב.
6.3. במקרה ולקוח יהיה מעוניין לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצר ו/או לבצע כל פעולה דומה בקשר עם המוצר/ים שרכש באמצעות ההטבה, הדבר יהיה בהתאם לתנאי השימוש של אתר מועדון הייטקזון ובהתאם להוראות הדין.
6.4. הבנק איננו אחראי לכל תקלה ו/או נזק שייגרם ללקוח על ידי מועדון הייטקזון ו/או החברה, או בעקבות שימוש במוצרים שנרכשו עם ההטבה.
6.5. יובהר כי אין במתן ההטבה כדי להוות המלצה ו/או הבעת דעה של הבנק ו/או החברה לגבי אופיים ו/או איכותם של המוצרים ו/או השירותים  המוצעים למכירה באתר מועדון הייטקזון.
6.6. הצילומים ו/או הפירסומים בקשר עם ההטבה באתר הבנק ו/או באתר מועדון הייטקזון ו/או בכלל, מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצרים.
6.7. בנק הפועלים יהיה פטור מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב עיכוב או אי קבלת ההטבה, בכפוף לדין.

7. שונות
7.1. קבלת ההטבה כפופה לתקנון זה ולתקנון מועדון הייטקזון וכן למדיניות הפרטיות באתר הייטקזון.
7.2. ניתן לרכוש מוצרים באתר הייטקזון עם ההטבה, גם עם כרטיס אשראי שאינו משוייך למועדון הייטקזון, ובלבד שהלקוח עומד בתנאי הזכאות להטבה בעת המימוש ובמהלך תקופת הזכאות להטבה.
7.3. יובהר, כי כבכל מערכת ממוחשבת ומערכת תקשורת, יכול שיתרחשו שבושים ותקלות, בין היתר כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת, או מגורמים שמקורם בכוח עליון או כתוצאה מפעולות או רשלנות צדדים שלישיים. יוסבר כי לבנק ולחברה, אין, ולא תהיה כל אחריות בנוגע לאמור.
7.4. תנאים כלליים אלה יכולים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי של הבנק ומועדון הייטקזון, ובכפוף לדין.
7.5. ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או לפיצול ו/או למכירה מחדש, לפדיון במזומן או בשווה ערך מזומן וכיו"ב.
7.6. בדיקת הזכאות למתן ההטבה ללקוח תהיה לפי מספר תעודת הזהות שלו ולא לפי מספר החשבון.
7.7. ההצעה תקפה אלא אם נאסרה על פי דין עד ליום 30.6.2022.
7.8. אי עמידה בתנאי תקנון זה, תוביל לביטול ההטבה כלפי הלקוח המפר.
7.9. הודעה בדבר שינוי הוראות תנאי תקנון זה, או כל הודעה אחרת, תפורסם  ע"י הייטקזון בכפוף לדין, ולפי שיקול דעתם הבלעדי של הבנק ומועדון הייטקזון.
7.10. רישומי הבנק הינם הקובעים לצורך עמידה בתנאי זכאות אלה.
7.11. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר ההטבה, לרבות באתרי אינטרנט שונים ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
7.12. יכול שיתכנו שינויים באמור התאם להוראות רגולטוריות שונות ולהוראות של רשויות מוסמכות שונות.
7.13. לפרטים ולמידע נוסף ביחס לההטבה ולמימושה, לקוחות הבנק יוכלו לפנות אל מוקד שירות הלקוחות של המועדון בהתאם לדרכים המפורטות באתר מועדון הייטקזון בלינק https://www.htzone.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%A7%D7%A9%D7%A8
7.14. הוראות תנאים כלליים אלה מנוסחות בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד ומופנות לשני המינים.
7.15. על תקנון  זה יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות התקנון תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו בלבד.