Hitech Zone
אתר הייטקזון - תנאי שימוש
חבר יקר!
חברת היי ביז בע"מ הנה בעלת הזכויות במועדון הצרכנות HITECH ZONE. במסגרת פעילותה זו, הייטק זון מפעילה ומנהלת אתר סחר המיועד לחברי המועדון בלבד. האתר מוצע לשימושך בכפוף לתנאי השימוש שלהלן ובכפוף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת המתפרסמים באתר. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, מהווה את הסכמתך לכל התנאים, ההוראות וההודעות הללו, לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש שלהלן- הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

 1. כללי
  1. הגדרות
   1. "חבר הייטק זון"/ "חבר המועדון"- כל מי שהנו עובד בחברה המנויה על הסדר השירות של מועדון הייטק זון, ובלבד שמלאו לו 18 שנים.
   2. "האתר"- אתר סחר אלקטרוני המיועד לשימוש חברי המועדון בלבד, ומצוי בכתובת: www.htzone.co.il.
   3. "משתתף"- כל מי שהנו חבר הייטק זון וביצע הרשמה לאתר וכן ביצע ו/או מעוניין לבצע פעולה כלשהי באתר.
   4. "ביצוע פעולה באתר"- משמעה גלישה באתר, כל פעולת רכישה ו/או ביצוע הזמנה טרם רכישה ו/או הצטרפות לשירות מן השירותים המוצעים באתר, ולרבות כתיבת ו/או העלאת תוכן מכל מין וסוג שהוא לאתר.
  2. תנאי השימוש שלהלן מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.
  3. תנאי השימוש שלהלן חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת ספציפית שתתפרסם באתר. השימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם החלקים ואשר נועדו להוסיף על תנאי השימוש שלהלן ולא לגרוע מהם.
  4. הייטק זון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בהתאם לשיקול דעתה. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש באתר חלה, בכל עת, על המשתתף בלבד.
 
 1. תנאי השתתפות
  1. רשאים לבצע פעולה באתר חברי הייטק זון בלבד, אשר ביצעו הרשמה לאתר והינם בעלי תא דואר אלקטרוני הנושא כתובת מקום עבודתם.
  2. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של הייטק זון, בדבר ביצוע פעולות על ידי המשתתפים באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה לנכונות האמור בהם.
  3. כל משתתף רשאי לבצע רכישת מוצר ו/או שירות באתר, בכפוף למילוי כל התנאים המפורטים להלן:
   1. מבצע הפעולה הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קטין (מתחת לגיל 18) או אדם אשר אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור אפוטרופסו.
   2. מבצע הפעולה הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
   3. מבצע הפעולה הינו בעל כתובת בישראל.
  4. המשתתף אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. המשתתף אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining)  או בכל אמצעי אחר. המשתתף אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על- ידי הייטק זון.
  5. המשתתף אינו מורשה להוסיף תכנים חדשים ו/או לערוך תכנים קיימים ו/או לפרסם בכל דרך שהיא תכנים שמטרתם שיווק ופרסום המשתתף עצמו ו/או אחרים, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי האתר.
  6. משתתף לא יאסוף ו/או יוריד ו/או יעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתתפים ומנויים ו/או מידע אחר לגבי משתתפים, ולא ישתמש במידע ממין זה או יעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
  7. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הייטק זון רשאית לבטל כל עסקה שבוצעה באתר ו/או למנוע ממשתתף ביצוע פעולה באתר, באמצעות חסימת השתתפותו באתר, בכל אחד מן המקרים הבאים:
   1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
   2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי השימוש.
   3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.
   4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במועדון ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו.
   5. מבצע הפעולה התגלה כמי שאינו חבר הייטק זון, כהגדרתו לעיל.
   6. המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי.
   7. הרכישה שביצע המשתתף אינה רכישה לצרכי שימוש עצמי. ויובהר: רכישה מהאתר לצורך מכירה לאחר אסורה בהחלט ותבוטל על ידי המועדון!
   8. היעדר אישור מחברת כרטיסי האשראי להשלמת ביצוע פעולת רכישה.
 
 1. פרטי המשתתף
  1. בעת ביצוע פעולת רכישה באתר מתחייב המשתתף להזין את פרטיו האישיים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר ת. ז., מספרי טלפון, כתובתו בישראל, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. כמו- כן, לעתים יידרש המשתתף למסור פרטים נוספים ככל שיידרשו על ידי הייטק זון ו/או חברות האשראי השונות ו/או הספקים ו/או מוסדות פיננסיים ו/או אחרים, לצורך ביצוע פעולה באתר.
  2. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והיא אסורה מכל וכל. הייטק זון שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר שנתגלתה ו/או שנחשדה כניסיון להונות, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לה.
  3. בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות טעות בהקלדת פרטיו האישיים ו/או המזהים של המשתתף.
 
 1. הצגת ההצעות למשתתפים
  1. הייטק זון תציג באתר מגוון הצעות רכישה ו/או התקשרות למשתתפים, בתחומי הפנאי, צרכנות, תרבות, דיור ופיננסים (להלן: "ההצעה/ות"). זאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרקי זמן ובכמות כפי שתמצא לנכון מעת לעת. להייטק זון הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע ממגוון ההצעות שתציג למשתתפים וכן לקבוע את אופן הרכישה ו/או את אופן ההתקשרות וכן את מחיר הרכישה ו/או ההתקשרות.
  2. עבור כל מוצר/ שירות המוצע למכירה באתר יוצג "דף מכירה" הכולל את השם המסחרי של הספק, המוצר ו/או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: "דף המכירה").
  3. כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ אלא אם צוין במפורש אחרת, בהצעה.
  4. הייטק זון מפרסמת באתר את ההצעות ו/או מודעות הפרסומת של הספקים "as is" וכפי שנמסרו לה על ידם. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת מצגים שהוצגו ביחס להצעות תחול על הספקים בלבד ולמשתתף לא תהיה כל טענה נגד הייטק זון בקשר עם נכונות המצגים. המשתתף מצהיר, כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו, וכי לא תהא לו כל טענה נגד הייטק זון בקשר עם מצגי הספקים כפי שהוצגו באתר.
  5. בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר אין משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י הייטק זון.
   
 1. תשלום
  1. חיוב רוכש בגין תמורת הרכישה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, באופן מיידי, ולאחר קבלת אישור חברת האשראי.
  2. במקרה של פיגור בתשלום תמורת הרכישה ו/או ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ישלם הרוכש ריבית כחוק.
  3. רק אישור בדבר ביצוע פעולת רכישה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הרוכש, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הרוכש ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל הייטק זון. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של הייטק זון, בדבר ביצוע פעולת רכישה על ידי הרוכש באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה לנכונות האמור בהם.
  4. פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה על ידי הרוכש. מועדי המשלוח ייספרו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הרוכש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהא הייטק זון זכאית לבטל את הזמנתו.
 
 1. אספקת המוצרים
  1. האחריות לאספקת המוצרים מוטלת על הספקים בלבד. הספקים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל, שמסר הרוכש בעת ביצוע פעולת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
  2. הספקים יפעלו על מנת לספק את המוצרים ו/או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים ו/או השירותים. הספקים יפעלו לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. חישוב מועדי האספקה יחל ממועד קבלת אישור חברת האשראי.
  3. אספקת המוצרים באמצעות שירות המשלוחים של הספק או שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל.
  4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, כפי המוגדרים ו/או כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים לרוכשים, במקום סמוך אשר יתואם עימם מראש.
  5. דמי המשלוח הנקובים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. "הובלה חריגה" משמעה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הרוכש ו/או לשם העלאתו לבית הרוכש, לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או הובלה לקומה שאינה קומת הכניסה בבית צמוד קרקע. במקרה של הובלה חריגה כאמור, הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם לתקנון הספק הרלוונטי.
  6. למען הסר ספק יובהר, כי תשלום בגין הובלתו של מוצר לבית הרוכש אינו כולל חיבור ו/או התקנה ו/או כל שירות אחר למעט ההובלה, אלא אם נאמר אחרת מפורשות בדף המכירה של המוצר/ שירות.
  7. הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ יחולו על כל אספקה/ הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל משתתף.
  8. זמני אספקת המוצרים/ שירותים כפי הנקובים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי חול המועד)
  9. רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מעסקו של הספק, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. רוכש שלא יאסוף את המוצר עד למועד כאמור, ייחשב כמי שהודיע על ביטול העסקה, ובמקרה כאמור הספק יהא רשאי לגבות מהרוכש דמי ביטול כמפורט בסעיף 8 לתנאי השימוש.
  10. בעת אספקת המוצר רשאים הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי שבאמצעותו שולמה העסקה ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי, כתנאי למסירת המוצר.
  11. במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם מבצע פעולת הרכישה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.
 
 1. אחריות בגין מוצרים/ שירותים
  1. הייטק זון איננה היצרן ו/או היבואן של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, המועדון אינו אחראי למתן השירות והאחריות למוצרים המוצעים באתר לאחר מכירתם, לרבות לא לאספקתם, לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף. האחריות בגין כל האמור, ככל שקיימת, חלה באופן בלעדי על הספקים, גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון (של ספק כלשהו).
  2. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר המכירה, נמסרו למועדון על ידי הספקים והינם באחריות הבלעדית והמלאה של הספקים. למען הסר ספק, יובהר שאלא אם נקבע אחרת בדף המכירה או על פי דין, הרוכש יהא אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
  3. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הרוכשים בגין האמור לעיל, תפעל הייטק זון במאמצים סבירים ומקובלים אל מול הספקים בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת הרוכש.
  4. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את הייטק זון. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
  5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.1 שלעיל, הייטק זון ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש להייטק זון ו/או לספקים, ינקטו הייטק זון ו/או הספקים (בהתאם לעניין) במרב המאמצים בכדי ליידע את המשתתף מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הרוכש במועד הרכישה.
  6. במקרה של איחור באספקת מוצר לרוכש יהא הרוכש רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 8 לתנאי השימוש. הייטק זון אינה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לרוכש בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות- תהא עילת התביעה אשר תהא- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  7. הייטק זון לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על הרוכש בלבד ועל חשבונו.
 
 1. ביטול עסקת רכישה ותוצאותיו
  1. ככלל, הרוכש רשאי לבטל כל עסקת רכישה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). זאת, למעט שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל.
  2. תנאי ביטול במקרים ספציפיים:
סוג הממכר תנאי הביטול
מוצר מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת אישור הזמנה- לפי המאוחר מביניהם, ובכפוף לתשלום דמי ביטול כחוק.
שירותי הארחה/ נסיעה/ חופש/ בילוי בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור הזמנה- לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהביטול ייעשה 7 ימים לפחות שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לתשלום דמי ביטול כחוק.
שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל בהתאם למדיניות הספק הספציפי.
לתשומת ליבכם! לעיתים מדיניות הספק לא מאפשרת ביטול כלל.
שירותים שאינם הארחה/ נסיעה/ חופש/ בילוי בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור הזמנה, לפי המאוחר וכמפורט להלן: בעסקה מתמשכת- בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת- בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לתשלום דמי ביטול כחוק.
מנוי למכון כושר בכל עת, בכפוף לתשלום דמי מנוי ו/או דמי ביטול כמפורט בסעיף 8.7 להלן. ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום 30 ימים ממועד מסירת הודעת ביטול בכתב.
 
טובין פסידים (כגון מוצרי מזון)/ מידע כהגדרתו בחוק המחשבים/ טובין שיוצרו במיוחד עבור הרוכש בעקבות העסקה/ טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהרוכש פתח את אריזתם המקורית לא ניתן לבטל את העסקה
 
 
 1. הודעת ביטול
  1. הודעה על ביטול עסקה ("הודעת ביטול"), אלא אם כן צוין אחרת מפורשות בתנאי השימוש, תימסר למועדון באחת או יותר מהדרכים הבאות: משלוח פקס למס': 074-7223650 / בדואר רשום לכתובת: רח' רפפורט 3, ת. ד. 56, כפר סבא 4465141 / משלוח הודעת דוא"ל לכתובת: support@htzone.co.il / בטלפון שמספרו: 072-2200989 / בעמוד הראשי של אתר האינטרנט של המועדון, המצוי בכתובת: www.htzone.co.il.
  2. הודעת הביטול תכלול את מלוא הפרטים שלהלן: שם הרוכש + מס. תעודת הזהות שלו + מס. ההזמנה שאותה הוא מבקש לבטל.
  3. הודעת ביטול שלא תכלול את מלוא הפרטים שצוינו לעיל- לא תטופל. המועדון לא יישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם לרוכש עקב מסירת הודעת ביטול שפרטיה שגויים ו/או חסרים.
  4. לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות הטלפון- בזמן השיחה הרוכש יידרש למסור לנציג את שמו+ מס. ת. הזהות שלו+ מס. ההזמנה שאותה הוא מעוניין לבטל+ 4 הספרות האחרונות של אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה העסקה שאותה הרוכש מבקש לבטל. יובהר, כי ללא מסירת מלוא הפרטים כאמור, לא יבוצע ביטול העסקה באמצעות הטלפון.
  5. לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות אתר המועדון- ביטול העסקה יבוצע רק בכפוף לעמידת המבקש בתנאי הביטול (ראו סעיף 2 לעיל). במידה שהרוכש לא עמד בתנאי הביטול כאמור- בקשתו לביטול העסקה לא תבוצע.
 2. תוצאות ביטול עסקה ע"י משתתף עקב פגם/ אי התאמה (בין המוצר/ שירות לבין הפרטים שנמסרו אודותיהם)/ אי אספקה במועד-
  1. בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור- הרוכש יחזיר את המוצר לרשות הספק במקום שבו קיבל אותו, וכל סכום ששילם המשתתף בגין הנכס/ השירות יושב לו במלואו, והמועדון/ הספק (לפי העניין) לא יגבה דמי ביטול כלשהם.
 3. תוצאות ביטול עסקה ע"י משתתף מכל סיבה אחרת (שאיננה אי התאמה/ אי אספקה במועד)-
  1. בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור- הרוכש יחזיר את המוצר למקום עסקו של הספק וכל סכום ששילם המשתתף בגין הנכס/ השירות יושב לו לאחר גביית דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪- לפי הנמוך מביניהם.
  2. "מחיר העסקה" הנו: מחיר המוצר/ שירות בתוספת כל הוצאה, התחייבות של המועדון בשל דמי הובלה, משלוח, אריזה, כל הוצאה או התחייבות אחרת של המועדון בקשר עם ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
  3. במידה שביטול העסקה בוצע לאחר שהמוצר נשלח לרוכש (בין שהמוצר הגיע אל הרוכש ובין שהמוצר טרם הגיע אליו), השבת הכסף לרוכש תתבצע רק לאחר החזרת המוצר יחד עם כל מתנה והטבה שניתנה לרוכש- למקום עסקו של הספק. הוצאות הובלת המוצר והחזרתו לספק יחולו על הרוכש.
  4. ביחס למוצרים שבהם המועדון מוגדר כ"ספק" המוצר בעמוד המכירה- בכל מקרה של ביטול עסקה בנסיבות כאמור בסעיף 8.5 זה- על הרוכש להחזיר את המוצר למקום עסקו של המועדון- רח' רפפורט 3, כפר סבא.
 4. המועדון רשאי לתבוע את נזקיו במקרה שבו ערכו של המוצר פחת כתוצאה מהחזרת מוצר שלא באריזתו המקורית/ שאריזתו הושחתה ו/או לאחר שמצבו שונה לרעה בזמן שהיה ברשות הרוכש ו/או בשל נזק/ קלקול שנגרמו למוצר בזמן שהיה ברשות הרוכש ו/או בשל הרכבה שבוצעה במוצר.
 5. תוצאות ביטול מנוי למכון כושר (עסקה לתקופה קצובה מסוג מנוי למכון כושר)
  1. שים לב! המועדון ממליץ לך לקרוא היטב, טרם ביצוע הרכישה, את תקנון מכון הכושר הספציפי שבו אתה מעוניין לרכוש מנוי ולעמוד על תנאיו, לרבות תנאי ביטול המנוי. התקנונים מפורסמים, לנוחיותך, בעמודי המכירה של המכונים השונים, באתר.
  2. במקרה של ביטול מנוי, הספק ישיב לרוכש את התמורה ששילם או יבטל את חיובו בשל העסקה, ואולם אם הוחל בביצוע העסקה, רשאי הוא לגבות את כל התשלומים כמפורט להלן, בלבד:
   1. דמי מנוי- החלק היחסי מהתמורה בעד זכות השימוש שיש לרוכש בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף.
   2. דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו הוחל בביצוע העסקה ועד למועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול חלופי, ובלבד שהספק גילה לרוכש בכתב, טרם ההתקשרות, את המחיר החודשי במסלול החלופי ובכל מקרה, דמי הביטול יהיו מוגבלים לסכומים כמפורט בטבלה שלהלן:
 
 

מועד הביטול דמי הביטול שייגבו מהרוכש
בשליש הראשון של תקופת המנוי 25% מהתמורה או הסכום שהיה על הרוכש לשלם עד לתום התקופה (לולא הביטול)- לפי הנמוך מביניהם.
בשליש השני של תקופת המנוי 20% מהתמורה או הסכום שהיה על הרוכש לשלם עד לתום התקופה (לולא הביטול)- לפי הנמוך מביניהם.
בשליש השלישי של תקופת המנוי 17% מהתמורה או הסכום שהיה על הרוכש לשלם עד לתום התקופה (לולא הביטול)- לפי הנמוך מביניהם.
 
 
 1. ביטול מכירה והפסקת פעילות האתר
  1. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא מהייטק זון לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם.
   1. בסעיף זה "כוח עליון", משמעו כל אירוע ו/או תקלה שאינם בשליטת החברה ולרבות: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הייטק זון יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאית החברה לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר. במקרה כזה יימסר לרוכשים פירוט בכתב על סיבת הביטול.
  2. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי. ו/אולם, אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה לרוכש ויוצע לו, ככל שיתאפשר, מוצר חלופי שווה ערך או שכספו יושב לו במלואו, לפי בחירתו ובהתאם לאפשרויות החברה, אותה העת, להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור החברה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  3. במידה ותחולנה טעויות ו/או שגיאות הקלדה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/ שרות או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת הנתונים מהספק, רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את פעולת הרכישה הספציפית.
 
 1. אחריות לתפעול האתר
  1. הייטק זון עושה כל מאמץ על מנת לשמור על תקינות פעילותו של האתר. ואולם, הייטק זון אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין- לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, הייטק זון לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת מן המשתתפים מלבצע פעולה כלשהי באתר או לעדכנה.
  2. הייטק זון לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה ע"י משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 
 1. פרטיות
  1. שם המשתתף והסיסמא האישית נועדו לשימוש המשתתף בלבד. המשתתף נדרש לשמור על סודיותם. בחר המשתתף להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בהם שימוש, בכל דרך שהיא, הייטק זון תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתתף והסיסמא האישית עשה כן על פי הרשאת המשתתף. ובכל מקרה, הייטק זון לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות המשתתף שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתתף ובסיסמתו האישית.
  2. מדיניות הפרטיות של האתר המפורסמת במסגרת עמוד הכניסה הראשי לאתר (לצד תנאי השימוש) מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי שימוש אלה. באחריות המשתמש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  3. מובהר כי מדיניות הפרטיות של האתר אינה חלה על אתרים של צדדים שלישיים ו/או בתי עסק, לגביהם חלה מדיניות הגנת פרטיות נפרדת כפי שנקבעה על ידם.
 
 1. קישורים באתר וקישורים אל האתר
  1. האתר מכיל קישורים (Hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים ברשת האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של הייטק זון. אם לא נאמר אחרת, קישורים אל האתר וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה ו/או כמתן חסות במפורש או במשתמע על ידי הייטק זון לאותם מקורות אחרים.
  2. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, לא יוכל משתתף להעלות טענות ו/או דרישות כלפי הייטק זון בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע הניתן במסגרת אתרים מקושרים.
  3. הייטק זון אינה אחראית לתקינות, זמינות ולמהירות פעולתם של הקישורים לאתרים אחרים הנמצאים באתר.
  4. כל מגע עם גורמים חיצוניים לאתר שנעשה באמצעות הקישורים המצויים באתר, לרבות מפרסמים ו/או השתתפות במבצעי קידום מכירות, לרבות תנאי האספקה והתשלום תמורת הסחורות, השירותים וההתקשרויות, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים אלה, מתקיימים אך ורק בין המשתתף לבין הגורם החיצוני. הייטק זון לא תהא אחראית ולא תישא בחבות לגבי כל חלק של עסקאות או מבצעים מעין אלה.
  5. המשתתף רשאי ליצור ו/או לקבוע קישורים אל האתר באתר אינטרנט אחר, לרבות "קישורים עמוקים" (Deep Links) ובלבד שלא ייווצר הרושם, כי קיים קשר של חסות ו/או כל קשר אחר בין האתר לאתר המקושר. המשתתף אינו רשאי לקבוע קישורים אל האתר באמצעות טכנולוגיות Framing ו/או בכל טכנולוגיה אחרת, באמצעותה מוצגים למשתתפים באופן משולב תכנים מהאתר ומהאתר המקושר.
  6. הייטק זון אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
 
 1. בעלות וזכויות יוצרים
  1. תנאי השימוש מעניקים למשתתף הרשאה להשתמש באתר על- פיהם בלבד. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות הייטק זון ו/או הספקים.
  2. האתר על כל המידע והתכנים הכלולים בו, לרבות טקסטים, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, הינם רכושה של הייטק זון ו/או הספקים והם מוגנים על- ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות להייטק זון ו/או לספקים.
  3. אלא אם נאמר אחרת במפורש, האתר והתכנים שבו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט לשימוש פרטי אישי, המשתתף אינו רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. המשתתף אינו רשאי להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר.
  4. המשתתף אינו רשאי לשלוח ו/או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל מין וסוג שהוא לאתר ללא רשות מפורשת של הייטק זון אשר תינתן בכתב ומראש.  
  5. סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. המשתתף אינו רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין בסימני המסחר של הייטק זון ו/או של הספקים.
 
 1. פינוי פסולת אלקטרונית
  1. על-פי הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ה-2012 ("החוק לטיפול סביבתי"), במועד האספקה של מוצר שרכשת שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני, רשאי המשתתף למסור לפינוי מוצר ישן שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר החדש שרכש, קרי מסירת מוצר ישן מאותה קבוצת סיווג, בכמות או במשקל דומים למוצר החדש הנרכש ללא תשלום או תמורה אחרת על כך.
  2. החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות, תתבצע באותו האופן בו סופק הציוד החשמלי והאלקטרוני אשר נרכש על-ידי המשתתף. פינוי המוצר הישן ייעשה ללא תשלום, למעט במקרה של הובלה חריגה ו/או פירוק המוצר, ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן: (א) המוצר אותו המשתתף מעוניין לפנות יהיה מוכן לפינוי ומנותק מכל חיבור לחשמל ו/או למים ו/או לגז ו/או כל חיבור אחר ללא צורך בהמתנה לכך מצד המוביל; (ב) פינוי המוצר יהיה מהכניסה לבית ומאותה קומה בה נמסר המוצר החדש בלבד; (ג) המוצר אינו מזיק ו/או אינו מהווה סיכון בריאותי ו/או בטיחותי. הובלה חריגה הינה, הובלה המצריכה היערכות מיוחדת כגון פירוק המוצר הישן, כולו או חלקו ו/או במקרה בו נדרש אמצעי מיוחד לצורך הוצאת המוצר הישן מבית הלקוח כגון מנוף- וזאת ע"פ שיקול הספקים ו/או המוביל מטעמם.
 
 1. "כסף הייטקזון"
  1. "כסף הייטקזון" הנו יחידה/ יחידות באמצעותן ניתן לרכוש מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר המועדון בלבד, ובכפוף לכל התנאים שלהלן: 
  2. שוויה של כל יחידה אחת (1) של כסף הייטקזון הנו שקל אחד (1 ₪) למימוש באתר המועדון.
  3. שימוש בכסף הייטקזון על ידי הלקוח יתאפשר רק ביחס למוצרים/ שירותים שעמוד המכירה שלהם מציין במפורש כי ניתן לשלם עבורם באמצעות כסף הייטקזון. בעמודי מכירה בהם לא צוין כך מפורשות- לא ניתן לעשות שימוש בכסף הייטקזון, ובכל מקרה לא ניתן לרכוש באמצעות כסף הייטקזון מוצרים ו/או שירותים מקטגוריות "נופש ותיירות", רכישה ו/או השכרת רכב, מוצרי ביטוח ו/או מוצרים פיננסים כלשהם. חרף האמור לעיל, יובהר כי "לקוחות זכאים" כהגדרת מונח זה ב"תקנון הטבה לזכאים הפועלים- הייטקזון" רשאים לרכוש באמצעות כסף הייטקזון מוצרים ו/או שירותים מקטגוריית "נופש ותיירות".
  4. בכל עמוד מכירה שבו יצוין כי המשתתף רשאי לשלם עבור המוצר/ שירות באמצעות כסף הייטקזון, ייקבע גם האם המשתתף רשאי לשלם את מלוא התמורה באמצעות כסף הייטקזון או שיצוין הסכום המירבי הניתן לתשלום באמצעות כסף הייטקזון מתוך מחירו הכולל של המוצר/ השירות.
  5. בכל מקרה, המשתתף רשאי לבחור בכל עת האם בכלל לעשות שימוש בכסף הייטקזון שמא לא, וביחס למוצרים/ שירותים שלגביהם נקבע סכום מירבי מהתמורה אותו ניתן לתשלום באמצעות כסף הייטקזון- רשאי המשתתף לבחור האם לשלם באמצעות כסף הייטקזון את הסכום המירבי במלואו או פחות מכך.
  6. בחר המשתתף לעשות שימוש בכסף הייטקזון- לא יהא זכאי להנחה במעמד החיוב בכרטיס האשראי של המועדון (ככל שניתנת הנחה כזו ביחס למוצר/ שירות שרכש).
  7. ביטול עסקה ששולמה במלואה/ בחלקה באמצעות כסף הייטקזון- במידה שלקוח ביטל עסקה ששולמה במלואה/ בחלקה באמצעות כסף הייטקזון- בתום הליך הביטול וגביית דמי ביטול (במקרה הצורך), יושב לארנקו של הלקוח אותו החלק בעסקה ששולם באמצעות כסף הייטקזון, בכסף הייטקזון. כסף הייטקזון שהושב לארנקו של הלקוח כתוצאה מביטול כאמור, יהא ניתן למימוש על ידו לפרק זמן זהה לזה שעמד לרשותו במועד ביצוע העסקה שבוטלה. כך למשל: במידה שבמועד ביצוע העסקה (עסקה ששולמה במלואה/ בחלקה באמצעות כסף הייטקזון) נותרו לתקופת המימוש (כהגדרתה בתקנון זה- 180 ימים) 2 ימים בלבד- ללקוח יעמדו 2 ימים בלבד למימוש כסף הייטקזון שהושב לארנקו בגין ביטול העסקה.
 
 1. דין ומקום שיפוט
  1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. זאת, למעט במקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר, שאז יחול הדין הזר.
  2. לבתי המשפט בעיר תל אביב- יפו תהא הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתנאי השימוש שלעיל או הנוגעת להם.
 
פרטי ההתקשרות עם המועדון
היי ביז בע"מ
רח' רפפורט 3, ת. ד. 56, כפר סבא 4465141
כתובת דוא"ל: support@htzone.co.il
טל': 072-2200989
פקס': 074-7223650