חבר יקר!

חברת היי ביז בע"מ הנה בעלת הזכויות במועדון הצרכנות HITECH ZONE (להלן: "הייטק זון"/ "המועדון"). במסגרת פעילותה זו, הייטק זון מפעילה ומנהלת אתר סחר המיועד לחברי המועדון בלבד (להלן: "האתר"). האתר מוצע לשימושך בכפוף לתקנון שלהלן ובכפוף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת המתפרסמים באתר. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, מהווה את הסכמתך לכל התנאים, ההוראות וההודעות הללו, לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון שלהלן- הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

1. כללי
1.1. הגדרות
1.1.1. "חבר הייטק זון"- כל מי שהנו עובד בחברה המנויה על הסדר השירות של הייטק זון, ובלבד שמלאו לו 18 שנים.
1.1.2. "משתתף"- כל מי שהנו חבר הייטק זון וביצע הרשמה לאתר וכן ביצע ו/או מעוניין לבצע כל פעולה באתר.
1.1.3. "ביצוע פעולה באתר"- משמעה גלישה באתר, כל פעולת רכישה ו/או ביצוע הזמנה טרם רכישה ו/או הצטרפות לשירות מן השירותים המוצעים באתר, ולרבות כתיבת ו/או העלאת תוכן מכל מין וסוג שהוא לאתר.
1.1.4. "רוכש"- כל מי אשר ביצע פעולת רכישה של שירות ו/או מוצר באמצעות האתר.
1.2. התקנון שלהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.
1.3. התקנון שלהלן חל בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת ספציפית שתתפרסם באתר. השימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם החלקים ואשר נועדו להוסיף על התקנון שלהלן ולא לגרוע ממנו.
1.4. הייטק זון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על תנאי ההשתתפות שבו. האחריות המלאה להכרת תנאי ההשתתפות באתר על פי תקנון זה חלה, בכל עת, על המשתתף בלבד.

2. תנאי השתתפות
2.1. רשאים לבצע פעולה באתר חברי הייטק זון בלבד, אשר ביצעו הרשמה לאתר והינם בעלי תא דואר אלקטרוני הנושא כתובת מקום עבודתם.
2.2. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של הייטק זון, בדבר ביצוע פעולות על ידי המשתתפים באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה לנכונות האמור בהם.
2.3. כל משתתף רשאי לבצע רכישת מוצר ו/או שירות באתר, בכפוף למילוי כל התנאים המפורטים להלן:
2.3.1. מבצע הפעולה הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קטין (מתחת לגיל 18) או אדם אשר אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור אפוטרופסו.
2.3.2. מבצע הפעולה הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
2.3.3. מבצע הפעולה הינו בעל כתובת בישראל.
2.4. המשתתף אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. המשתתף אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining)  או בכל אמצעי אחר. המשתתף אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על- ידי הייטק זון.
2.5. המשתתף אינו מורשה להוסיף תכנים חדשים ו/או לערוך תכנים קיימים ו/או לפרסם בכל דרך שהיא תכנים שמטרתם שיווק ופרסום המשתתף עצמו ו/או אחרים, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי האתר.
2.6. משתתף לא יאסוף ו/או יוריד ו/או יעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתתפים ומנויים ו/או מידע אחר לגבי משתתפים, ולא ישתמש במידע ממין זה או יעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
2.7. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הייטק זון רשאית למנוע ממשתתף ביצוע פעולה באתר, באמצעות חסימת השתתפותו באתר, בכל אחד מן המקרים הבאים:
2.7.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
2.7.2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
2.7.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.
2.7.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בהייטק זון ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו.
2.7.5. מבצע הפעולה אינו חבר הייטק זון, כהגדרתו לעיל.
2.8. הייטק זון שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל עסקה שבוצעה על ידי מבצע פעולה באתר - במקרה בו אזל המלאי, במקרה בו נמצא כי מבצע הפעולה איננו חבר המועדון, בהעדר אישור מחברת כרטיסי האשראי ומכל סיבה אחרת. 

3. פרטי המשתתף
3.1. בעת ביצוע פעולת רכישה באתר מתחייב המשתתף להזין את פרטיו האישיים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר ת. ז., מספרי טלפון, כתובתו בישראל, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. כמו- כן, לעתים יידרש המשתתף למסור פרטים נוספים ככל שיידרשו על ידי הייטק זון ו/או חברות האשראי השונות ו/או הספקים ו/או מוסדות פיננסיים ו/או אחרים, לצורך ביצוע פעולה באתר.
3.2. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והיא אסורה מכל וכל. הייטק זון שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר שנתגלתה ו/או שנחשדה כניסיון להונות, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לה.
3.3. בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות טעות בהקלדת פרטיו האישיים ו/או המזהים של המשתתף.

4. הצגת ההצעות למשתתפים
4.1. הייטק זון תציג באתר מגוון הצעות רכישה ו/או התקשרות למשתתפים, בתחומי הפנאי, צרכנות, תרבות, דיור ופיננסים (להלן: "ההצעה/ות"). זאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרקי זמן ובכמות כפי שתמצא לנכון מעת לעת. להייטק זון הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע ממגוון ההצעות שתציג למשתתפים וכן לקבוע את אופן הרכישה ו/או את אופן ההתקשרות וכן את מחיר הרכישה ו/או ההתקשרות.
4.2. עבור כל מוצר/ שירות המוצע למכירה באתר יוצג "דף מכירה" הכולל את השם המסחרי של הספק, המוצר ו/או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: "דף המכירה").
4.3. כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ אלא אם צוין במפורש אחרת, בהצעה.
4.4. הייטק זון מפרסמת באתר את ההצעות ו/או מודעות הפרסומת של הספקים "as is" וכפי שנמסרו לה על ידם. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת מצגים שהוצגו ביחס להצעות תחול על הספקים בלבד ולמשתתף לא תהיה כל טענה נגד הייטק זון בקשר עם נכונות המצגים. המשתתף מצהיר, כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו, וכי לא תהא לו כל טענה נגד הייטק זון בקשר עם מצגי הספקים כפי שהוצגו באתר.
4.5. בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר אין משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י הייטק זון.
   
5. תשלום
5.1. חיוב רוכש בגין תמורת הרכישה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, באופן מיידי, ולאחר קבלת אישור חברת האשראי.
5.2. במקרה של פיגור בתשלום תמורת הרכישה ו/או ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ישלם הרוכש ריבית כחוק.
5.3. רק אישור בדבר ביצוע פעולת רכישה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הרוכש, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הרוכש ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל הייטק זון. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של הייטק זון, בדבר ביצוע פעולת רכישה על ידי הרוכש באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה לנכונות האמור בהם.
5.4. פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה על ידי הרוכש. מועדי המשלוח ייספרו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הרוכש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהא הייטק זון זכאית לבטל את הזמנתו.

6. אספקת המוצרים
6.1. האחריות לאספקת המוצרים מוטלת על הספקים בלבד. הספקים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל, שהקליד הרוכש בעת ביצוע פעולת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
6.2. הספקים יפעלו על מנת לספק את המוצרים ו/או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים ו/או השירותים. הספקים יפעלו לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. חישוב מועדי האספקה יחל ממועד קבלת אישור חברת האשראי.
6.3. מחיר המשלוח של המוצרים ו/או השירותים הנקוב בדפי המכירה, נכון אך ורק לאספקה בתוך תחומי הקו הירוק. אספקת מוצר ו/או שירות אל מחוץ לתחומי הקו הירוק מותנית בהסכמת הספק. כמו כן, מחיר האספקה יהא שונה ובהתאם למדיניות הספק הרלוונטי. 
6.4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים לרוכשים, במקום סמוך אשר יתואם עימם מראש.
6.5. דמי המשלוח הנקובים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה כאמור, הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.
6.6. למען הסר ספק יובהר, כי תשלום בגין הובלתו של מוצר ו/או שירות לבית הרוכש אינו כולל חיבור ו/או התקנה ו/או כל שירות אחר למעט ההובלה, אלא אם נאמר אחרת מפורשות בדף המכירה של המוצר/ שירות.
6.7. הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ יחולו על כל אספקה/ הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל משתתף.
6.8. זמני אספקת המוצרים/ שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי חול המועד)
6.9. רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מעסקו של הספק, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. רוכש שלא יאסוף את המוצר עד למועד כאמור, ייחשב כמי שהודיע על ביטול העסקה, ובמקרה כאמור הספק יהא רשאי לגבות מהרוכש דמי ביטול כמפורט בסעיף 9 לתקנון זה.
6.10. בעת אספקת המוצר רשאים הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.
6.11. במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם מבצע פעולת הרכישה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.

7. אחריות בגין מוצרים/ שירותים
7.1. הייטק זון איננה היצרן ו/או היבואן של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הייטק זון ו/או מי מטעמה אינם אחראים למתן השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאספקתם, לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף. האחריות בגין האמור, ככל שקיימת, חלה באופן בלעדי על הספקים. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר המכירה, נמסרו להייטק זון על ידי הספקים והינם באחריות הבלעדית והמלאה של הספקים. למען הסר ספק, יובהר שאלא אם נקבע אחרת בדף המכירה או על פי דין, הרוכש יהא אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
7.2. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הרוכשים בגין האמור לעיל, תפעל הייטק זון במאמצים סבירים ומקובלים אל מול הספקים בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת הרוכש.
7.3. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את הייטק זון. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
7.4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.1 שלעיל, הייטק זון ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש להייטק זון ו/או לספקים, ינקטו הייטק זון ו/או הספקים (בהתאם לעניין) במרב המאמצים בכדי ליידע את המשתתף מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הרוכש במועד הרכישה.
7.5. במקרה של איחור באספקת מוצר לרוכש יהא הרוכש רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 8. הייטק זון אינה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לרוכש בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות- תהא עילת התביעה אשר תהא- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
7.6. הייטק זון לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על הרוכש בלבד ועל חשבונו.
8. ביטול עסקת רכישה ותוצאותיו
8.1. ככלל, הרוכש רשאי לבטל עסקת רכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

סוג הממכר תנאי הביטול
מוצר  מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת אישור הזמנה- לפי המאוחר מביניהם.
בשירותי הארחה/ נסיעה/ חופש/ בילוי  בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור הזמנה- לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהביטול ייעשה 7 ימים לפחות שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן
בשירותים שאינם הארחה/ נסיעה/ חופש/ בילוי בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור הזמנה, לפי המאוחר וכמפורט להלן: בעסקה מתמשכת- בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת- בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
טובין פסידים (כגון מוצרי מזון)/ מידע כהגדרתו בחוק המחשבים/ טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה/ טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית לא ניתן לבטל את העסקה

8.2. הודעת ביטול
8.2.1. הודעה על ביטול עסקה ("הודעת ביטול") תימסר למועדון באחת או יותר מהדרכים הבאות: משלוח פקס למס': 074-7223650 / בדואר רשום לכתובת: רח' רפפורט 3, ת. ד. 56, כפר סבא 4465141 / משלוח הודעת דוא"ל לכתובת: support@htzone.co.il / בטלפון שמספרו: 072-2200989 / בעמוד הראשי של אתר האינטרנט של המועדון, המצוי בכתובת: www.htzone.co.il.
8.2.2. הודעת הביטול תכלול את מלוא הפרטים שלהלן: שם הרוכש + מס. תעודת הזהות שלו + מס. ההזמנה שאותה הוא מבקש לבטל.
8.2.3. הודעת ביטול שלא תכלול את מלוא הפרטים שצוינו לעיל- לא תטופל. המועדון לא יישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם לרוכש עקב מסירת הודעת ביטול שפרטיה שגויים ו/או חסרים.
8.2.4. לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות הטלפון- בזמן השיחה הרוכש יידרש למסור לנציג את שמו+ מס. ת. הזהות שלו+ מס. ההזמנה שאותה הוא מעוניין לבטל+ 4 הספרות האחרונות של אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה העסקה שאותה הרוכש מבקש לבטל. יובהר, כי ללא מסירת מלוא הפרטים כאמור, לא יבוצע ביטול העסקה באמצעות הטלפון.
8.2.5. לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות אתר המועדון- ביטול העסקה יבוצע רק בכפוף לעמידת המבקש בתנאי הביטול (ראו סעיף 2 לעיל). במידה שהרוכש לא עמד בתנאי הביטול כאמור- בקשתו לביטול העסקה לא תבוצע.
8.3. תוצאות ביטול עסקה ע"י משתתף עקב אי התאמה/ אי אספקה במועד-
8.3.1. בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור- הרוכש יחזיר את המוצר לרשות הספק במקום שבו קיבל אותו, וכל סכום ששילם המשתתף בגין הנכס/ השירות יושב לו במלואו, והמועדון/ הספק (לפי העניין) לא יגבה דמי ביטול כלשהם.
8.4. תוצאות ביטול עסקה ע"י משתתף מכל סיבה אחרת (שאיננה אי התאמה/ אי אספקה במועד)-
8.4.1. בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור- הרוכש יחזיר את המוצר למקום עסקו של הספק וכל סכום ששילם המשתתף בגין הנכס/ השירות יושב לו לאחר גביית דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪- לפי הנמוך מביניהם.
8.4.2. "מחיר העסקה" הנו: מחיר המוצר/ שירות בתוספת כל הוצאה/ התחייבות של המועדון בשל דמי הובלה/ משלוח/ אריזה/ כל הוצאה או התחייבות אחרת של המועדון בקשר עם ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
8.4.3. במידה שביטול העסקה בוצע לאחר שהמוצר נשלח לרוכש (בין שהמוצר הגיע אל הרוכש ובין שהמוצר טרם הגיע אליו), השבת הכסף לרוכש תתבצע רק לאחר החזרת המוצר יחד עם כל מתנה והטבה שניתנה לרוכש- למקום עסקו של הספק. הוצאות הובלת המוצר והחזרתו לספק יחולו על הרוכש.
8.5. המועדון רשאי לתבוע את נזקיו במקרה שבו ערכו של המוצר פחת כתוצאה מהחזרת מוצר שלא באריזתו המקורית/ שאריזתו הושחתה ו/או לאחר שמצבו שונה לרעה בזמן שהיה ברשות הרוכש ו/או בשל נזק/ קלקול שנגרמו למוצר בזמן שהיה ברשות הרוכש ו/או בשל הרכבה שבוצעה במוצר.

9. ביטול מכירה והפסקת פעילות האתר
9.1. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא מהייטק זון לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם.
9.1.1. בסעיף זה "כוח עליון", משמעו כל אירוע ו/או תקלה שאינם בשליטת החברה ולרבות: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הייטק זון יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאית החברה לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר. במקרה כזה יימסר לרוכשים פירוט בכתב על סיבת הביטול.
9.2. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי. ו/אולם, אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה לרוכש ויוצע לו, ככל שיתאפשר, מוצר חלופי שווה ערך או שכספו יושב לו במלואו, לפי בחירתו ובהתאם לאפשרויות החברה, אותה העת, להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור החברה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
9.3. במידה ותחולנה טעויות ו/או שגיאות הקלדה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/ שרות או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת הנתונים מהספק, רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את פעולת הרכישה הספציפית.

10. אחריות לתפעול האתר
10.1. הייטק זון עושה כל מאמץ על מנת לשמור על תקינות פעילותו של האתר. ואולם, הייטק זון אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין- לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, הייטק זון לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת מן המשתתפים מלבצע פעולה כלשהי באתר או לעדכנה.
10.2. הייטק זון לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה ע"י משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

11. פרטיות
11.1. שם המשתתף והסיסמא האישית נועדו לשימוש המשתתף בלבד. המשתתף נדרש לשמור על סודיותם. בחר המשתתף להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בהם שימוש, בכל דרך שהיא, הייטק זון תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתתף והסיסמא האישית עשה כן על פי הרשאת המשתתף. ובכל מקרה, הייטק זון לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות המשתתף שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתתף ובסיסמתו האישית.
11.2. במסגרת גלישתך באתר, המועדון אוסף ומאחסן מידע אודותיך ("המידע") כמשתתף. המידע אודותיך נאסף ממקורות כגון: מידע הנמסר במסגרת ביצוע רישום לאתר המועדון ו/או במסגרת בקשת הצטרפות לשירות כלשהו ו/או שיימסר במסגרת פניות למועדון (לרבות בשיחות טלפון); מידע שיימסר ו/או ינבע מפעילותך באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודותיך במהלך השימוש באתר; מידע שמתקבל מצדדים שלישיים, הכל בהתאם להוראות כל דין. המידע שנאסף יישמר במאגר המידע של המועדון ובאחריותו.
11.3. בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981:  למשתתף ידוע, כי לא חלה עליו חובה חוקית למסירת המידע ו/או הפרטים הנוספים כאמור ומסירתם תלויה ברצונו ובהסכמתו. מסירת המידע והפרטים הנוספים נדרשים על מנת לאפשר את השימוש בשירותים השונים באתר, לשיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים, שינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים, לצורך התפעול השוטף וניהול האתר וכן לצורך עיבוד ושימוש במידע לצרכים שיווקיים ובכלל זאת, שיגור מידע שיווקי בדיוור ישיר, פרסומים ומידע על מבצעים ו/או הנחות המוצעים למשתתפים באמצעים שונים (דואר, דואר אלקטרוני, טלפון, פקסימיליה, מסרונים וכו') על ידי המועדון ו/או מי מטעמו, בהתאם להחלטת המועדון.
11.4. בכפוף לכל דין ולתקנון זה, המועדון לא ימסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים שלהלן: אם נתת את הסכמתך לכך (לרבות במסגרת הרשמתך לאתר); במקרה שבו תרכוש/ תבקש לממש הטבה/ להשתתף בפעילות וכד' של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים, יועבר המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה/ מימוש ההטבה/ השתתפות בפעילות; במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין המועדון ו/או בינך לבין בתי העסק ו/או הצדדים השלישיים המעניקים הטבות; אם תבצע באתר פעולות בניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך ו/או את המידע אודותיך לצד שלישי  על פי הוראות כל דין; במקרה שבו תתמזג החברה עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תקנון זה.
11.5. המועדון נוקט באמצעים סבירים ומקובלים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, המועדון לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתתף ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו של המועדון.
11.6. מובהר כי מדיניות הגנת פרטיות זו אינה חלה על אתרים של צדדים שלישיים ו/או בתי עסק, לגביהם חלה מדיניות הגנת פרטיות נפרדת כפי שנקבעת על ידם.

12. קישורים באתר וקישורים אל האתר
12.1. האתר מכיל קישורים (Hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים ברשת האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של הייטק זון. אם לא נאמר אחרת, קישורים אל האתר וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה ו/או כמתן חסות במפורש או במשתמע על ידי הייטק זון לאותם מקורות אחרים.
12.2. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, לא יוכל משתתף להעלות טענות ו/או דרישות כלפי הייטק זון בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע הניתן במסגרת אתרים מקושרים.
12.3. הייטק זון אינה אחראית לתקינות, זמינות ולמהירות פעולתם של הקישורים לאתרים אחרים הנמצאים באתר.
12.4. כל מגע עם גורמים חיצוניים לאתר שנעשה באמצעות הקישורים המצויים באתר, לרבות מפרסמים ו/או השתתפות במבצעי קידום מכירות, לרבות תנאי האספקה והתשלום תמורת הסחורות, השירותים וההתקשרויות, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים אלה, מתקיימים אך ורק בין המשתתף לבין הגורם החיצוני. הייטק זון לא תהא אחראית ולא תישא בחבות לגבי כל חלק של עסקאות או מבצעים מעין אלה.
12.5. המשתתף רשאי ליצור ו/או לקבוע קישורים אל האתר באתר אינטרנט אחר, לרבות "קישורים עמוקים" (Deep Links) ובלבד שלא ייווצר הרושם, כי קיים קשר של חסות ו/או כל קשר אחר בין האתר לאתר המקושר. המשתתף אינו רשאי לקבוע קישורים אל האתר באמצעות טכנולוגיות Framing ו/או בכל טכנולוגיה אחרת, באמצעותה מוצגים למשתתפים באופן משולב תכנים מהאתר ומהאתר המקושר.
12.6. הייטק זון אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

13. בעלות וזכויות יוצרים
13.1. תקנון זה מעניק למשתתף הרשאה להשתמש באתר על- פי תנאיו בלבד. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות הייטק זון ו/או הספקים.
13.2. האתר על כל המידע והתכנים הכלולים בו, לרבות טקסטים, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, הינם רכושה של הייטק זון ו/או הספקים והם מוגנים על- ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות להייטק זון ו/או לספקים.
13.3. אלא אם נאמר אחרת במפורש, האתר והתכנים שבו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט לשימוש פרטי אישי, המשתתף אינו רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. המשתתף אינו רשאי להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר.
13.4. המשתתף אינו רשאי לשלוח ו/או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל מין וסוג שהוא לאתר ללא רשות מפורשת של הייטק זון אשר תינתן בכתב ומראש. 
13.5. סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. המשתתף אינו רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין בסימני המסחר של הייטק זון ו/או של הספקים.

14. כסף הייטק זון
14.1. "כסף הייטק זון" הנו זיכוי כספי שיוטען לחשבון המשתתף באתר, ושבאמצעותו זכאי המשתתף לשלם את מלוא/ חלק התמורה בעת רכישת מוצרים ו/או שירותים מסוימים באתר, הכל כמפורט להלן:
14.2. שוויה של יחידה אחת (1) של כסף הייטק זון- הנה שקל אחד (1 ₪).
14.3. שימוש בזיכוי על ידי המשתתף יתאפשר רק לגבי מוצרים/ שירותים שעמוד המכירה שלהם מציין במפורש כי ניתן לשלם עבורם באמצעות כסף הייטק זון. בעמודי מכירה בהם לא צוין כך מפורשות- לא ניתן לעשות שימוש בכסף הייטק זון.
14.4. בכל עמוד מכירה שבו יצוין כי המשתתף רשאי לשלם עבור המוצר/ שירות באמצעות כסף הייטק זון, ייקבע גם האם המשתתף רשאי לשלם את מלוא התמורה באמצעות כסף הייטק זון או שיצוין הסכום המירבי הניתן לתשלום באמצעות כסף הייטק זון מתוך מחירו הכולל של המוצר/ השירות.
14.5. בכל מקרה, המשתתף רשאי לבחור בכל עת האם בכלל לעשות שימוש בכסף הייטק זון שמא לא, וביחס למוצרים/ שירותים שלגביהם נקבע סכום מירבי מהתמורה אותו ניתן לתשלום באמצעות כסף הייטק זון- רשאי המשתתף לבחור האם לשלם באמצעות כסף הייטק זון את הסכום המירבי במלואו או פחות מכך.
14.6. בחר המשתתף לעשות שימוש בכסף הייטק זון- לא יהא זכאי להנחה במעמד החיוב בכרטיס האשראי של המועדון (ככל שניתנת הנחה כזו ביחס למוצר/ שירות שרכש).
14.7. בעת ביטול עסקה ששולמה במלואה באמצעות כסף הייטק זון- השבת התמורה (רק במקרים בהם יש צורך בהשבה) תיעשה בכסף הייטק זון בלבד. בעת ביטול עסקה ששולמה בחלקה באמצעות כסף הייטק זון- חלק התמורה ששולם באמצעות כסף הייטק זון יוחזר בכסף הייטק זון וחלק התמורה ששולם באמצעי תשלום אחר- יוחזר באותו אמצעי תשלום.

15. דין ומקום שיפוט
15.1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. זאת, למעט במקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר, שאז יחול הדין הזר.
15.2. לבתי המשפט בעיר תל אביב- יפו תהא הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה או הנוגעת לו.