בחרו קטגוריה left arrow
close icon
go back תפריט ראשי
close icon
הייטקזון PRO²
left arrow
0 אחוז עמלת המרת מט"ח ועוד הטבות חו"ל
left arrow
תרומה לקהילה ולסביבה
left arrow
גם בפסח כרטיס אשראי הייטקזון איתך בכל מקום
left arrow
כרטיס האשראי של ההייטקיסטים
left arrow
חשבון הבנק להייטקיסטים
left arrow
מחדשים את הבית
left arrow
פסח שמח
left arrow
נדל"ן
left arrow
הארנק הארגוני של ההייטק
left arrow
חשמל ואלקטרוניקה
left arrow
נופש טיולים ותיירות
left arrow
לבית ולמשפחה
left arrow
OutletZone
left arrow
מותגי אופנה
left arrow
בילוי, פנאי ולימודים
left arrow
ספורט ובריאות
left arrow
מסעדות וקולינריה
left arrow
מופעים, הצגות ופסטיבלים
left arrow
בנקים, ביטוח ופיננסים
left arrow
רכב
left arrow

ביטול עסקה ותוצאותיה
 

  1. ככלל, הרוכש רשאי לבטל כל עסקת רכישה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). זאת, למעט שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל.
 
  1. תנאי ביטול במקרים ספציפיים:
סוג הממכר תנאי הביטול
מוצר מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת אישור הזמנה- לפי המאוחר מביניהם, ובכפוף לתשלום דמי ביטול כחוק.
שירותי הארחה/ נסיעה/ חופש/ בילוי בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור הזמנה- לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהביטול ייעשה 7 ימים לפחות שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לתשלום דמי ביטול כחוק.
שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל בהתאם למדיניות הספק הספציפי.
לתשומת ליבכם! לעיתים מדיניות הספק לא מאפשרת ביטול כלל.
שירותים שאינם הארחה/ נסיעה/ חופש/ בילוי בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור הזמנה, לפי המאוחר וכמפורט להלן: בעסקה מתמשכת- בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת- בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לתשלום דמי ביטול כחוק.
מנוי למכון כושר בכל עת, בכפוף לתשלום דמי מנוי ו/או דמי ביטול כמפורט בסעיף 7 להלן. ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום 30 ימים ממועד מסירת הודעת ביטול בכתב.
 
טובין פסידים (כגון מוצרי מזון)/ מידע כהגדרתו בחוק המחשבים/ טובין שיוצרו במיוחד עבור הרוכש בעקבות העסקה/ טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהרוכש פתח את אריזתם המקורית לא ניתן לבטל את העסקה
 
 
  1. הודעת ביטול
1.3.1 הודעה על ביטול עסקה ("הודעת ביטול"), אלא אם כן צוין אחרת מפורשות בתנאי השימוש, תימסר למועדון באחת או יותר מהדרכים הבאות: משלוח פקס למס': 074-7223650 / בדואר רשום לכתובת: רח' רפפורט 3, ת. ד. 56, כפר סבא 4465141 / משלוח הודעה דרך צור קשר / בטלפון שמספרו: 072-2200989 / בעמוד הראשי של אתר האינטרנט של המועדון, המצוי בכתובת: www.htzone.co.il.
1.3.2 הודעת הביטול תכלול את מלוא הפרטים שלהלן: שם הרוכש + מס. תעודת הזהות שלו + מס. ההזמנה שאותה הוא מבקש לבטל.
1.3.3 הודעת ביטול שלא תכלול את מלוא הפרטים שצוינו לעיל- לא תטופל. המועדון לא יישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם לרוכש עקב מסירת הודעת ביטול שפרטיה שגויים ו/או חסרים.
1.3.4 לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות הטלפון- בזמן השיחה הרוכש יידרש למסור לנציג את שמו+ מס. ת. הזהות שלו+ מס. ההזמנה שאותה הוא מעוניין לבטל+ 4 הספרות האחרונות של אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה העסקה שאותה הרוכש מבקש לבטל. יובהר, כי ללא מסירת מלוא הפרטים כאמור, לא יבוצע ביטול העסקה באמצעות הטלפון.
1.3.5 לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות אתר המועדון- ביטול העסקה יבוצע רק בכפוף לעמידת המבקש בתנאי הביטול (ראו סעיף 2 לעיל). במידה שהרוכש לא עמד בתנאי הביטול כאמור- בקשתו לביטול העסקה לא תבוצע.
4. תוצאות ביטול עסקה ע"י משתתף עקב פגם/ אי התאמה (בין המוצר/ שירות לבין הפרטים שנמסרו אודותיהם)/ אי אספקה במועד-
1.4.1 בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור- הרוכש יחזיר את המוצר לרשות הספק במקום שבו קיבל אותו, וכל סכום ששילם המשתתף בגין הנכס/ השירות יושב לו במלואו, והמועדון/ הספק (לפי העניין) לא יגבה דמי ביטול כלשהם.
 
5. תוצאות ביטול עסקה ע"י משתתף מכל סיבה אחרת (שאיננה אי התאמה/ אי אספקה במועד)-
1.5.1 בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור- הרוכש יחזיר את המוצר למקום עסקו של הספק וכל סכום ששילם המשתתף בגין הנכס/ השירות יושב לו לאחר גביית דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪- לפי הנמוך מביניהם.
1.5.2 "מחיר העסקה" הנו: מחיר המוצר/ שירות בתוספת כל הוצאה, התחייבות של המועדון בשל דמי הובלה, משלוח, אריזה, כל הוצאה או התחייבות אחרת של המועדון בקשר עם ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
1.5.3 במידה שביטול העסקה בוצע לאחר שהמוצר נשלח לרוכש (בין שהמוצר הגיע אל הרוכש ובין שהמוצר טרם הגיע אליו), השבת הכסף לרוכש תתבצע רק לאחר החזרת המוצר יחד עם כל מתנה והטבה שניתנה לרוכש- למקום עסקו של הספק. הוצאות הובלת המוצר והחזרתו לספק יחולו על הרוכש.
1.5.4 ביחס למוצרים שבהם המועדון מוגדר כ"ספק" המוצר בעמוד המכירה- בכל מקרה של ביטול עסקה בנסיבות כאמור בסעיף 5 זה- על הרוכש להחזיר את המוצר למקום עסקו של המועדון- רח' רפפורט 3, כפר סבא.
 
6. המועדון רשאי לתבוע את נזקיו במקרה שבו ערכו של המוצר פחת כתוצאה מהחזרת מוצר שלא באריזתו המקורית/ שאריזתו הושחתה ו/או לאחר שמצבו שונה לרעה בזמן שהיה ברשות הרוכש ו/או בשל נזק/ קלקול שנגרמו למוצר בזמן שהיה ברשות הרוכש ו/או בשל הרכבה שבוצעה במוצר.
 
7. תוצאות ביטול מנוי למכון כושר (עסקה לתקופה קצובה מסוג מנוי למכון כושר)
1.7.1 שים לב! המועדון ממליץ לך לקרוא היטב, טרם ביצוע הרכישה, את תקנון מכון הכושר הספציפי שבו אתה מעוניין לרכוש מנוי ולעמוד על תנאיו, לרבות תנאי ביטול המנוי. התקנונים מפורסמים, לנוחיותך, בעמודי המכירה של המכונים השונים, באתר.
1.7.2 במקרה של ביטול מנוי, הספק ישיב לרוכש את התמורה ששילם או יבטל את חיובו בשל העסקה, ואולם אם הוחל בביצוע העסקה, רשאי הוא לגבות את כל התשלומים כמפורט להלן, בלבד:
1.7.2.1 דמי מנוי- החלק היחסי מהתמורה בעד זכות השימוש שיש לרוכש בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף.
1.7.22 דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו הוחל בביצוע העסקה ועד למועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול חלופי, ובלבד שהספק גילה לרוכש בכתב, טרם ההתקשרות, את המחיר החודשי במסלול החלופי ובכל מקרה, דמי הביטול יהיו מוגבלים לסכומים כמפורט בטבלה שלהלן:
 
מועד הביטול דמי הביטול שייגבו מהרוכש
בשליש הראשון של תקופת המנוי 25% מהתמורה או הסכום שהיה על הרוכש לשלם עד לתום התקופה (לולא הביטול)- לפי הנמוך מביניהם.
בשליש השני של תקופת המנוי 20% מהתמורה או הסכום שהיה על הרוכש לשלם עד לתום התקופה (לולא הביטול)- לפי הנמוך מביניהם.
בשליש השלישי של תקופת המנוי 17% מהתמורה או הסכום שהיה על הרוכש לשלם עד לתום התקופה (לולא הביטול)- לפי הנמוך מביניהם.